Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Asystent Trenera
03.03.2020 r.

Spis treści:
I. Definicje.
II. Postanowienia ogólne.
III. Warunki świadczenia usług Asystent Trenera Sp. z o.o.
III.1. Warunki techniczne;
III. 2. Warunki formalne;
IV. Usługi Asystent Trenera Sp. z o.o .nieodpłatnie.
V Usługi Asystent Trenera Sp. z o.o. świadczone odpłatnie:
V.1. Zakres usług Asystent Trenera Sp. z o.o. świadczonych odpłatnie;
V.2. Warunki korzystania z usług Asystent Trenera Sp. z o.o. świadczonych odpłatnie;
V.3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Asystent Trenera Sp. z o.o.
V.4. Opłaty.
VI. Reklamacje I Zwroty
VII. Polityka Prywatności
VIII. Postanowienia końcowe.

I. Definicje.
Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Asystent Trenera Sp. z o.o.
2. Asystent Trenera Sp. z o.o.– z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. Armii Krajowej 7N/2 posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 1231298069 oraz numerem REGON 361475166
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Asystent Trenera Sp. z o.o., spełnia wymagania określone Regulaminem;
4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Asystent Trenera Sp. z o.o.zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Asystent Trenera Sp. z o.o., a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
5. Sprzedawca – Asystent Trenera Sp. z o.o.
6. Serwis www.kursy.asystent-trenera.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.kursy.asystent-trenera.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Sprzedawca świadczy Użytkownikom usługi ;

II. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług www.kursy.asystent-trenera.pl świadczonych przez Asystent Trenera Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.kursy.asystent-trenera.pl jest Asystent Trenera Sp. z o.o.
3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług Asystent Trenera Sp. z o.o.
4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach www.kursy.asystent-trenera.pl oraz wygląd i treść Serwisu www.kursy.asystent-trenera.pl stanowią własność Asystent Trenera Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Asystent Trenera Sp. z o.o. na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
5. Asystent Trenera Sp. z o.o. informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi www.kursy.asystent-trenera.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Asystent Trenera Sp. z o.o. , a Użytkownikiem.
6. Asystent Trenera Sp. z o.o. zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.kursy.asystent-trenera.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Asystent Trenera Sp. z o.o. wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Asystent Trenera Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

III. Warunki świadczenia usług www.kursy.asystent-trenera.pl
III.1. Warunki techniczne.
Dla korzystania z usług www.kursy.asystent-trenera.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
2. poprawnie poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie –
3. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
4. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
5. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
7. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
8. Wszystkie materiały dostarczone przez Asystent Trenera Sp. z o.o. Użytkownikowi są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format)
9. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 11.0)

III.2. Warunki formalne.
1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a. ukończyła lat 18 (osiemnaście i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin)
2. Niektóre z usług www.kursy.asystent-trenera.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
a. opłacili poszczególne usługi www.kursy.asystent-trenera.pl , jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług www.kursy.asystent-trenera.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
4. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług www.kursy.asystent-trenera.pl nie wolno:
-posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Asystent Trenera Sp. z o.o. lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,
-publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
-publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
-publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
5. Asystent Trenera Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
a. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług www.kursy.asystent-trenera.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
b. blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie www.kursy.asystent-trenera.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
6. Asystent Trenera Sp. z o.o. zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług www.kursy.asystent-trenera.pl, nie obciążają Asystent Trenera Sp. z o.o.

IV. Usługi www.kursy.asystent-trenera.pl świadczone nieodpłatnie.
1. Usługami www.kursy.asystent-trenera.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Asystent Trenera Sp. z o.o. nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Asystent Trenera Sp. z o.o. w Serwisie www.kursy.asystent-trenera.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.

V. Usługi www.kursy.asystent-trenera.pl świadczone odpłatnie.
V.1. Zakres usług www.kursy.asystent-trenera.pl świadczonych odpłatnie.
a. Użytkownik korzystający z usług www.kursy.asystent-trenera.pl świadczonych przez Asystent Trenera Sp. z o.o. ma także dostęp do wszystkich usług świadczonych nieodpłatnie.
b. Usługami www.kursy.asystent-trenera.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Asystent Trenera Sp. z o.o. odpłatnie są:
1. sprzedaż materiałów cyfrowych dotyczących treningu
2. szkolenia
3. video-szkolenia

V.2. Warunki korzystania z usług www.kursy.asystent-trenera.pl świadczonych odpłatnie.
W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług www.kursy.asystent-trenera.pl Użytkownik winien dokonać przedpłaty za wybrany produkt

V.3. Warunki świadczenia odpłatnych usług www.kursy.asystent-trenera.pl
1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług www.kursy.asystent-trenera.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty., z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od podania przez Użytkownika aktualnego adresu e-mailowego.
2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
a. do prawidłowego wykonania przez Asystent Trenera Sp. z o.o. odpłatnych usług www.kursy.asystent-trenera.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na zarejestrowaniu się w systemie Asystent Trenera Sp. z o.o.
b. Asystent Trenera Sp. z o.o. oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług www.kursy.asystent-trenera.pl licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług www.kursy.asystent-trenera.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług www.kursy.asystent-trenera.pl.
V.4. Opłaty.
1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług jest wniesienie opłaty na daną usługę www.kursy.asystent -trenera.pl
2. Usługi www.kursy.asystent-trenera.pl można wykupić wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności,
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi www.kursy.asystent-trenera.pl. jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty za wybraną usługę, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w cenniku.

V.5. Realizacja Zamówienia
1. Zaraz po zaksięgowaniu zapłaty ceny, na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkami, do specjalnej strony, na której można zapoznać się zakupionymi materiałami, prezentacjami filmami wideo itp.
2. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linka innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 krotnej wartości Ceny za Produktu.

VI. Reklamacje I Zwroty
1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji zamówionych produktów wyłącznie w przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktów z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać plików z zamówionymi Produktami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w ust. 2
3. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową z dopiskiem („reklamacja”).
4. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z dowodem zakupu (np. wydrukiem z konta bankowego). Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktów lub ponownie je przesłać ww terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
5. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
6. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Asystent Trenera Sp. z o.o. ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika, świadczenia dokonane przez Asystent Trenera Sp. z o.o. wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

VII. Polityka prywatności.
1. Asystent Trenera Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Asystent Trenera Sp. z o.o. pytań związanych z usługami www.kursy.asystent-trenera.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi
2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług www.kursy.asystent-trenera.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie www.kursy.asystent-trenera.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych.
3. Asystent Trenera Sp. z o.o. oświadcza, iż:
a. przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
b. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Asystent Trenera Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
a. warunków świadczenia usług www.kursy.asystent-trenera.pl,
b. warunków korzystania z usług www. kursy.asystent-trenera.pl,
c. zmianą funkcjonalności Serwisu www. kursy.asystent-trenera.pl
d. obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie www. kursy.asystent-trenera.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami www.kursy.asystent-trenera.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług www.kursy.asystent-trenera.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
IX. Dostępność Regulaminu.
Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępna jest w aktualnej wersji w Serwisie www.kursy.asystent-trenera.pl oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.

Copyright © 2023 kursy.asystent-trenera.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea